Cookie beleid Bloemendaal

De website van Bloemendaal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Contributiereglement

CONTRIBUTIEREGLEMENT (goedgekeurd in ALV van 16 december 2023)

Artikel 1 aanmelden

1.1 Het aanmeldformulier van BVC Bloemendaal (de vereniging) is te vinden op de website.

1.2 Men kan uitsluitend lid worden door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en digitaal te versturen. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler in een team is geplaatst tenzij het nieuwe lid met de penningmeester schriftelijk een andere ingangsdatum is overeengekomen.

1.3 Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB is het lid contributie verschuldigd. Voor de mini’s die gedurende het voetbalseizoen lid worden geldt mogelijk een reductieregeling, zie hiervoor de contributie bedragen op de site

1.4 Bij de plaatsing als nieuw lid is eenmalig entreegeld verschuldigd. Dit bedrag wordt in rekening gebracht in het seizoen dat de speler geplaatst is in een team.

1.5 Door verzending van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement dat is gepubliceerd op de website van BVC Bloemendaal.

1.6 Binnen een maand na het versturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager namens het bestuur een ontvangstbevestiging per email en informatie over het plaatsen op een wachtlijst of in een team. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.

1.7 Het bestuur kan de toetreding van een lid met reden omkleed weigeren.

Artikel 2  wijzigingen gegevens

2.1; Leden zijn verplicht direct wijzigingen van hun adresgegevens en wijzigingen in bankrekeningnummers te melden aan de ledenadministratie via het wijzigingsformulier op de site.

Artikel 3  contributie

3.1 Onder contributie wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage te voldoen in één of meerdere termijnen via een digitale overboeking of via automatische incasso.

3.2 In het geval van betaling door middel van digitale overboeking worden de contributienota's onder toezicht van de penningmeester van de vereniging verzonden door de ledenadministratie of door een organisatie die daartoe door het bestuur van de vereniging is gemachtigd.

3.3 Onder entreegeld wordt verstaan de eenmalige bijdrage welke verschuldigd is op het moment van lid worden van BVC Bloemendaal. In geval van herintreden is geen entreegeld meer verschuldigd.

Artikel 4 betaling

4.1 BVC Bloemendaal biedt haar leden, naast de optie onder 4.5, twee mogelijkheden om aan hun contributieverplichtingen te voldoen: door middel van een digitale overboeking of via automatische incasso. Als de betaling aan het einde van het seizoen niet is voldaan dan wordt het resterende bedrag, inclusief boetes, geïncasseerd via een automatische incasso.

4.2 Nieuwe leden machtigen, door het aanmeldformulier te verzenden, de vereniging om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, eenmalig entreegeld zoals bedoeld in artikel 3 lid 3, boetes voor kaarten en andere toeslagen te incasseren middels automatische incasso. Zonder volledig ingevuld en ondertekend digitaal aanmeldformulier is plaatsing op de wachtlijst of inschrijven als spelend lid niet mogelijk.

4.3 Na aanvang van het nieuwe seizoen zullen de leden een contributienota ontvangen zodat de betaling via online bankieren voldaan kan worden. De vervaldatum wordt gesteld op viertien dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

4.4 Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging een contributienota, plus €15,- administratiekosten, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

4.5 Leden of ouders van leden met een laag inkomen kunnen de club via de ledenadministratie verzoeken de verschuldigde contributie op alternatieve wijze te betalen. Indien zij gebruik kunnen maken van het Jeugdfonds Sport of soortgelijke instantie, zal BVC Bloemendaal hieraan meewerken en accepteren als betaling.

Artikel 5 opzeggen lidmaatschap

5.1 Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 15 mei van het lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

5.2 Opzegging kan uitsluitend via het opzegformulier, te vinden op de website van BVC Bloemendaal. Uiterlijk op 1 augustus verzendt de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de, door de ledenadministratie via email verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijke opzegging dienen.

5.3 Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar blijft het lid de jaarlijkse bijdrage te allen tijde geheel verschuldigd.

Artikel 6 - te late betaling

6.1 In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete tot € 15,- alsmede administratie, rente- en incassokosten verschuldigd.

6.2 Leden die 2 maanden na aanbieding van de contributienota nog niet betaald hebben, kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, hebben voldaan.

6.3 Leden die 3 maanden na aanbieding van de contributienota nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, verschuldigd.

6.4 Royementen door de vereniging zullen direct aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.

6.5 Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 6 lid 1.

Artikel 7 boetes

7.1 Boetes welke aan een speler persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt, door de KNVB zijn opgelegd, worden aan de betreffende speler of team doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van versturen van een ‘tikkie’, of door middel van een automatische incasso of door middel van een factuur.

7.2 Leden die aan BVC Bloemendaal een digitale machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van boetes en administratiekosten die door de KNVB zijn opgelegd.

Spelers die binnen twee weken niet hun boete voldoen kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Artikel 8 Blessure en ziekte

8.1 Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid aan het einde van het seizoen een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast in te dienen bij de ledenadministratie die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek na toetsing aan het bestuur voorlegt. Het Bestuur neemt aan het eind van het seizoen hier een besluit in, dit besluit is onbetwistbaar.

Als algemene lijn zal worden aangehouden dat indien een speler om vorengenoemde redenen het gehele seizoen of een groot deel van het seizoen niet in staat is geweest te spelen en te trainen hij of zij aan het einde van het seizoen 25% van de door hem of haar betaalde contributie gerestitueerd kan krijgen.

Artikel 9 reglementswijziging

9.1 Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!